Informácie o spracovaní osobných údajov

Tento dokument popisuje spôsob spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov pre účely zasielania našich informačných newsletterov a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

MUDr. Josef Maček, so sídlom Valašské Klobouky, Sadová 1015, PSČ 76601 , IČ:46310941 (dále jen „Správca“), spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami („subjekty údajov“). údajov môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať správcu, a to na e-mailovej adrese JLIB_HTML_CLOAKING.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie informačných newsletterov a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov.

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre správcov spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby a firmy zaisťujúce marketingové služby pre správcov.

Ďalší spracovatelia osobných údajov: Weboo s.r.o. IČO: 02636239.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú subjekty údajov viacero práv, vrátane práva požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Ak sa subjekt údajov domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na správcu so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť subjektu údajov uznaná za oprávnenú, správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.